Wednesday, 20:29 24-04-2024
Hotline: (04) 3942 2881
Wednesday, 20:29 24-04-2024

PHỤ NỮ THỦ ĐÔ HƯỞNG ỨNG TUẦN LỄ ÁO DÀI (TỪ NGÀY 01/3 ĐẾN NGÀY 08/3/2024)

Đề tài nghiên cứu về đội ngũ cán bộ Hội cơ sở của Hội LHPN Hà Nội được nghiệm thu, xếp loại xuất sắc

Thứ Bảy, 20:03 30/03/2024

Ngày 29/3/2024, tại Sở Khoa học và Công nghệ, Đề tài “Nghiên cứu đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ Hội phụ nữ cơ sở thành phố Hà Nội, đáp ứng yêu cầu thời kỳ mới” được thực hiện bởi Hội LHPN Hà Nội do thạc sĩ Lê Kim Anh, Chủ tịch Hội LHPN Hà Nội làm chủ nhiệm đã được Hội đồng khoa học Khoa học và công nghệ cấp Thành phố nhất trí nghiệm thu, xếp loại xuất sắc với mức điểm 9,1.

 

Đề tài nghiên cứu về đội ngũ cán bộ Hội cơ sở của Hội LHPN Hà Nội được nghiệm thu, xếp loại xuất sắc - ảnh 1

Với mục tiêu làm rõ cơ sở lý luận và thực tiễn, đánh giá đúng thực trạng và những vấn đề đặt ra; đề xuất một số giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ Hội phụ nữ thành phố Hà Nội đáp ứng yêu cầu thời kỳ mới, Đề tài được Hội LHPN Hà Nội thực hiện từ tháng 7/2022 đến tháng 3 năm 2024. Các sản phẩm của đề tài gồm 28 chuyên đề; Kỷ yếu 3 hội thảo khoa học; Báo cáo tổng thuật kết quả điều tra, khảo sát; 3 bài báo; 1 phóng sự tuyên truyền; 1 Bộ Tiêu chí đánh giá chất lượng đội ngũ cán bộ Hội phụ nữ cơ sở; 1 Bộ tài liệu bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ công tác Hội cho đội ngũ cán bộ Hội Phụ nữ cơ sở thành phố Hà Nội...

Đề tài nghiên cứu về đội ngũ cán bộ Hội cơ sở của Hội LHPN Hà Nội được nghiệm thu, xếp loại xuất sắc - ảnh 2

Thạc sĩ Lê Kim Anh, Chủ tịch Hội LHPN Hà Nội, Chủ nhiệm Đề tài báo cáo kết quả triển khai Đề tài trước Hội đồng

Tính mới của Đề tài được thể hiện trên các mặt lý luận và thực tiễn. Trong đó, về mặt lý luận, Đề tài đã góp phần vào việc bổ sung, hoàn thiện những vấn đề lý luận về chất lượng đội ngũ cán bộ Hội cơ sở trong tổng thể đội ngũ cán bộ các cấp của Hội LHPN Việt Nam. Đề tài đã xây dựng các tiêu chí đánh giá chất lượng đội ngũ cán bộ Hội cơ sở và khung năng lực của cán bộ Hội cơ sở. Đây là kết quả mới rất quan trọng bởi hiện nay trên địa bàn cả nước chưa có bộ tiêu chí chung và khung năng lực nào để đánh giá chất lượng đội ngũ cán bộ Hội cơ sở.

Đề tài nghiên cứu về đội ngũ cán bộ Hội cơ sở của Hội LHPN Hà Nội được nghiệm thu, xếp loại xuất sắc - ảnh 3

Các thành viên Hội đồng khoa học Khoa học và công nghệ cấp Thành phố phát biểu đánh giá Đề tài tại buổi nghiệm thu 

Về thực tiễn, đây là đề tài đầu tiên nghiên cứu về thực trạng chất lượng đội ngũ cán bộ Hội cơ sở thành phố Hà Nội, nhận diện những nhân tố ảnh hưởng, đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ Hội cơ sở thành phố đáp ứng yêu cầu thời kỳ mới. Kết quả này có ý nghĩa thực tiễn rất quan trọng đối với Hội LHPN Thành phố trong tiếp tục đổi mới công tác lãnh đạo, chỉ đạo; Hội LHPN cấp huyện và cơ sở triển khai các giải pháp cụ thể, phù hợp nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ Hội cơ sở của địa phương; đồng thời giúp mỗi  cán bộ Hội cơ sở của thành phố tự soi, tự sửa, nỗ lực rèn luyện để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Từ các kết quả nghiên cứu của Đề tài, Hội LHPN Hà Nội đã đưa ra một số khuyến nghị, kiến nghị, đề xuất với Trung ương và thành phố trong việc quan tâm chăm lo xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ Hội cơ sở nói chung, cán bộ Hội cơ sở thành phố Hà Nội nói riêng; Khuyến nghị về khung năng lực cán bộ Hội phụ nữ cơ sở.

Bên cạnh đó, đề tài còn mang tính hiệu quả kinh tế. Kết quả nghiên cứu của đề tài có thể làm tài liệu tham khảo đối với Trung ương Hội LHPN Việt Nam trong việc xây dựng và hoàn thiện bộ tiêu chí đánh giá cán bộ Hội cơ sở, đỡ tốn thời gian và chi phí nghiên cứu. Đề tài cũng hỗ trợ tích cực công tác tham mưu đề xuất chính sách của Hội LHPN TP. Cụ thể, qua nghiên cứu thực trạng chất lượng, những vấn đề đặt ra, Hội LHPN Hà Nội đã đề xuất kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ Hội TP 2024 với 02 lớp bồi dưỡng nâng cao kỹ năng ứng dụng CNTT trong hoạt động của Chủ tịch Hội 579 xã, phường, thị trấn- dù theo phân cấp quản lý từ 2020, Thành Hội không được chủ trì các lớp đào tạo, bồi dưỡng cho đối tượng này.

Đề tài nghiên cứu về đội ngũ cán bộ Hội cơ sở của Hội LHPN Hà Nội được nghiệm thu, xếp loại xuất sắc - ảnh 4

Buổi nghiệm thu Đề tài được thực hiện nghiêm túc, khách quan.

Cùng với đó, Đề tài cũng tạo cơ sở để Hội LHPN Hà Nội đề xuất chính sách đối với hoạt động của cơ sở Hội và chi hội trưởng tại Nghị quyết số 18/2023/NQ-HĐND ngày 06/12/2023 của HĐND TP qui định chức danh, cơ cấu, mức phụ cấp, phụ cấp kiêm nhiệm đối với người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn; ở thôn, tổ dân phố; mức hỗ trợ hàng tháng, hỗ trợ kiêm nhiệm đối với người trực tiếp tham gia hoạt động ở thôn, tổ dân phố; khoán kinh phí hoạt động đối với MTTQ, các tổ chức CTXH xã, phường, thị trấn. Hiện nay, Hội LHPN Hà Nội đang tiếp tục đề xuất UBND TP quan tâm chỉ đạo hỗ trợ phương tiện làm việc cho cán bộ Hội xã, phường, thị trấn.

Đề tài nghiên cứu về đội ngũ cán bộ Hội cơ sở của Hội LHPN Hà Nội được nghiệm thu, xếp loại xuất sắc - ảnh 5

Các thành viên trong Ban Chủ nhiệm Đề tài tiếp thu ý kiến đóng góp từ Hội đồng khoa học Khoa học và công nghệ cấp Thành phố

Đối với hiệu quả xã hội, Đề tài góp phần thực hiện các nhiệm vụ thuộc chương trình số 01-CTr/TU ngày 17/3/2021 của Thành ủy Hà Nội (khóa XVII) về “Tăng cường công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị Thành phố trong sạch, vững mạnh; đẩy mạnh cải cách hành chính giai đoạn 2021 - 2025”, trong đó đề tài góp phần trực tiếp các giải pháp xây dựng đội ngũ cán bộ của hệ thống chính trị cơ sở TP đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; Tuyên truyền về những ưu điểm, kết quả của đội ngũ cán bộ Hội cơ sở, đóng góp tích cực trong công tác Hội và phong trào phụ nữ Thủ đô, xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở trong sạch, vững mạnh. Đề tài cũng có giá trị trong nghiên cứu đổi mới công tác lãnh đạo của Ban Thường vụ, BCH Hội LHPN Thành phố Hà Nội, góp phần nâng cao năng lực nghiên cứu của cán bộ cơ quan chuyên trách Hội LHPN Hà Nội và các thành viên của đề tài.

Đề tài nghiên cứu về đội ngũ cán bộ Hội cơ sở của Hội LHPN Hà Nội được nghiệm thu, xếp loại xuất sắc - ảnh 6

Các thành viên Hội đồng khoa học Khoa học và công nghệ cấp Thành phố đánh giá Đề tài nghiên cứu của Hội LHPN Hà Nội được thực hiện công phu, khoa học

Tại buổi nghiệm thu đề tài, Hội đồng khoa học Khoa học và công nghệ cấp Thành phố do PGS.TS Nguyễn Chí Mỳ, Nguyên Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội, Chủ nhiệm Chương trình nghiên cứu khoa học và công nghệ thành phố Hà Nội làm Chủ tịch Hội đồng, đều nhất trí đánh giá Đề tài nghiên cứu của Hội LHPN Hà Nội được thực hiện công phu, khoa học, khối lượng sản phẩm phong phú; có tính sáng tạo, chất lượng tốt, tính ứng dụng vào thực tiễn cao. Sản phẩm từ kết quả nghiên cứu của đề tài có thể được sử dụng làm tài liệu phục vụ công tác bồi dưỡng nâng cao kỹ năng, phương pháp công tác cho đội ngũ cán bộ Hội cơ sở của Hà Nội, Học viện phụ nữ Việt Nam và các trường bồi dưỡng chính trị... Kết quả nghiên cứu của đề tài với các sản phẩm đạt được có giá trị khoa học, ý nghĩa, nhất là đề xuất các giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ Hội phụ nữ ở cơ sở, góp phần xây dựng cơ sở Hội vững mạnh, hoàn thành các nhiệm vụ chính trị ở địa phương.

Nguồn: baophunuthudo.vn

 

 

Bài viết gần đây

Hội Liên hiệp phụ nữ thành phố Hà Nội: Thu hút hội viên theo xu hướng chuyển đổi số

Thứ Ba, 09:05 23/04/2024

Chuyển đổi số là yêu cầu bắt buộc, xu thế tất yếu và là giải pháp quan trọng, cấp thiết để phát triển kinh tế - xã hội.

Phụ nữ quận Đống Đa trình diễn thời trang rác thải nhựa

Thứ Ba, 09:00 23/04/2024

Chương trình tái chế rác thải nhựa của phụ nữ Đống Đa vừa góp phần bảo vệ môi trường, vừa tạo nguồn lực hỗ trợ, giúp đỡ phụ nữ, trẻ em hoàn cảnh khó khăn và mồ côi trên địa bàn.

Phụ nữ Hai Bà Trưng: Chung tay xoá bỏ chân rác, làm đẹp cảnh quan

Chủ Nhật, 16:29 14/04/2024

Sáng 13/4, Hội LHPN quận Hai Bà Trưng tổ chức buổi tuyên truyền, vận động phụ nữ và nhân dân cùng chung tay xoá các điểm rác, chân rác, làm đẹp cảnh quan đường phố trên địa bàn.

Phường Nhật Tân, quận Tây Hồ: Ra mắt “Tổ dân phố văn hóa kiểu mẫu”

Thứ Ba, 16:14 16/04/2024

Chiều 15/4, Hội LHPN quận Tây Hồ phối hợp với UBND phường Nhật Tân tổ chức ra mắt mô hình điểm “Tổ dân phố văn hóa kiểu mẫu” tại Tổ dân phố số 4.

Quận Cầu Giấy bàn giao "Mái ấm tình thương" cho hội viên phụ nữ

Thứ Sáu, 15:46 12/04/2024

Chiều 12-4, Hội Liên hiệp phụ nữ quận Cầu Giấy tổ chức Lễ bàn giao công trình "Mái ấm tình thương" năm 2024 cho gia đình bà Lê Thị Bên, hội viên phụ nữ phường Mai Dịch.

Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp và Hỗ trợ phát triển phụ nữ Hà Nội: tổ chức  Chương trình đào tạo (miễn phí )"TĂNG TRƯỞNG SỐ - CON ĐƯỜNG VƯỢT BÃO DOANH NGHIỆP THỰC PHẨM 2024"

Chủ Nhật, 15:41 14/04/2024

Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp và Hỗ trợ phát triển phụ nữ Hà phối hợp với Trung tâm Hỗ trợ phát triển doanh nghiệp, Bộ kế hoạch và đầu tư tổ chức  Chương trình đào tạo (miễn phí )"TĂNG TRƯỞNG SỐ - CON ĐƯỜNG VƯỢT BÃO DOANH NGHIỆP THỰC PHẨM 2024"

Hội LHPN Hà Nội: Khai mạc lớp tập huấn nâng cao năng lực cho cán bộ Hội cơ sở

Thứ Ba, 15:39 16/04/2024

Sáng 16/4, Ban Thường vụ Hội LHPN Hà Nội phối hợp với Ban Tổ chức Thành ủy Hà Nội, trường Đào tạo cán bộ Lê Hồng Phong tổ chức lớp tập huấn nâng cao năng lực cho cán bộ Hội cơ sở, xã phường, thị trấn có tỷ lệ thu hút phụ nữ dưới 60% cho 21 cơ sở Hội thuộc 8 huyện.

Hơn 8.000 phụ nữ được vay vốn phát triển sản xuất, kinh doanh

Thứ Ba, 15:35 16/04/2024

Ngày 16-4, Hội Liên hiệp phụ nữ thành phố Hà Nội và Ngân hàng Agribank các chi nhánh Hà Nội tổ chức hội nghị đánh giá việc thực hiện chính sách tín dụng phát triển nông nghiệp, nông thôn.

CLB Phụ nữ Thủ đô: Tham quan tìm hiểu giá trị truyền thống lịch sử tại tỉnh Hà Nam

Thứ Năm, 16:38 11/04/2024

Nhằm đổi mới nội dung, hình thức sinh hoạt định kỳ hàng tháng theo quy định, đồng thời đáp ứng nhu cầu của hội viên, ngày 5/4/2024, CLB Phụ nữ Thủ đô đã tổ chức chuyến tham quan về nguồn ý nghĩa tại tỉnh Hà Nam.

Hội Hữu nghị Việt Nam-Campuchia TP Hà Nội: Thăm, chúc Tết cổ truyền Campuchia

Thứ Năm, 16:09 11/04/2024

Ngày 11/4, nhân dịp Tết cổ truyền Campuchia, Đoàn công tác của Hội Hữu nghị Việt Nam-Campuchia TP Hà Nội do bà Lê Kim Anh, Thành ủy viên, Chủ tịch Hội LHPN Hà Nội, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam-Campuchia TP Hà Nội làm trưởng đoàn đến chúc Tết Đại sứ quán Campuchia tại Việt Nam.